Филиал 'Студентски труд' - София
За нас|Работа за студенти|За работодатели|Съветник|Работа в Германия|Как да ни намерите|Връзки
Този материал е предоставен за ползване с любезното съдействие на
Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg

Как да съставим

автобиография (CV)


    Вие активно търсите работа и ще кандидатствате за конкретно работно място. Задължителен елемент е представянето на автобиография, т.нар. CV (Curriculum vitae). Тя създава първото впечатление за вас пред работодателя. Затова е изключително важно да е добре написана и оформена.
Може би вече сте подготвили своята автобиография?
Може би имате нужда от малко помощ или просто искате да разберете дали сте се справили добре. Тази брошура ще ви помогне да съставите или подобрите вашата автобиография и да я превърнете във ваш „застъпник" пред работодателя.


Защо трябва да представяте автобиография?


 • За да изтъкнете вашите предимства пред работодателя. Затова вашата автобиография трябва да му направи отлично впечатление с външен вид и съдържание.
 • За да опишете ясно и кратко вашия опит и умения.
 • За да докажете на работодателя, че отговаряте на изискванията за обявената длъжност.
 • За да предизвикате интереса на работодателя Към вас, така че той да ви покани на интервю).

Във вашата автобиография работодателят търси...


Всекидневно работодателите получават куп автобиографии, които трябва да прегледат и от тях да „отсеят" най-добрите кандидати, за да ги поканят на интервю) (лична среща). Повечето работодатели обаче нямат време да изчитат дълги автобиографии с ненужни обяснения. Когато чете вашата автобиография, работодателят ще търси ясна и добре структурирана информация за:
 • Длъжността, за която кандидатствате
 • Професионалния ви опит и умения - дейности, отговорности, стажове, специализации, свързани с работата, за която кандидатствате
 • Образованието ви - само тази част от него, която би заинтересовала работодателя
 • За да предизвикате интереса на работодателя Към вас, така че той да ви покани на интервю).


Една добра автобиография съдържа...


Преди да започнете да пишете автобиография, внимателно преценете дали позицията, за която кандидатствате, отговаря на вашите възможности и умения. Подберете точните аргументи, за да убедите работодателя, че вие сте подходящият кандидат за обявеното работно място. Основните елементи на автобиографията са:


Лични данни
 • Трите имена
 • Дата и място на раждане
 • Националност
 • Адрес
 • Телефон
 • E-mail
 • Семейно положение
 • Военна служба (за мъже) - отслужена/предстои

Длъжност, за която кандидатствате
Професионален опит

Избройте местата, на които сте работили до момента (от последното към предходните). Посочете:
 • Датата на започване и напускане на работата
 • Име на организацията, в която сте работили
 • Название на длъжността
 • Извършвани дейности и отговорности

Образование

Избройте учебните заведения, в които сте учили (от последното към предходните). Посочете:
 • Датата на започване и завършване на учебното заведение
 • Име на учебното заведение
 • Степен на образование - бакалавър, магистър, специалист и др.
 • Основна специалност, която сте завършили
 • Квалификация, която ви дава завършеното учебно заведение, например: икономист, педагог, социален работник и т.н.
 • Допълнителна специалност/специалности

Умения

Посочете уменията, които владеете:
 • Чужди езици - посочете нивото, на което владеете езика (основни познания, говоримо, писмено и говоримо, свободно и т.н.), както и диплома (ако имате такава)
 • Други умения, които сте придобили след завършване на курсове и специализации
 • Компютърна грамотност - посочете завършени курсове (ако имате), програми, които владеете, използвате ли Интернет
 • Шофьорска книжка (този елемент се включва, ако имате книжка) - отбележете „Без нарушения"

Интереси

Посочете само тези интереси, които смятате, че ще заинтригуват работодателя с оглед предлаганата от него длъжност. Например: ако кандидатствате за шивач, по-добре напишете, че се интересувате от мода, отколкото от пътувания.
Препоръки

Ако работодателят изрично е посочил в изискванията си и представяне на препоръки, прибавете една или две препоръки с координатите на хората, които ви ги дават. Ако нямате препоръка - свържете се с бивш работодател или преподавател от университета, които ви познават добре, и ги помолете да ви я напишат.
Ако работодателят не е посочил изрично предоставяне на препоръка, в това поле отбележете „при поискване".
Съвет
Ако сте млад човек или студент с по-малко (или без) професионален опит, можете да започнете с раздел Образование и след това да опишете трудовия опит или професионалния стаж, който имате.


 • Автобиографията трябва да е прегледно и грамотно написана.
 • Информацията да е съдържателна, добре структурирана, честна, аргументирана.
 • Не забравяйте да включите данни за връзка с вас - телефон, адрес, e-mail.
 • Автобиографията да не е повече от една до една и половина страница.
 • Акцентирайте върху дейностите и задачите, които сте извършвали, а не върху поста, който сте заемали.
 • Подредете внимателно основните елементи в автобиографията си (виж примерната автобиография).
 • Ако кандидатствате по обява, включете основни думи от изискванията в нея (без да преписвате дословно) в описанието на вашите умения.


Внимавайте за грешки...
 • Грешка в името на получателя
 • Непрегледна или нечетлива автобиография
 • Правописни грешки или пропуснати основни елементи
 • Дълги периоди от време, в които не описвате никаква дейност
 • Употреба на местоимението АЗ
 • Прекалено много и излишен текст. Работодателят се интересува главно от последните ви З до 5 местоработи за период не повече от 10 години
 • Описание на физическите ви данни
 • Причини за напускане на предишна работа
 • Изисквания за заплата
Един последен поглед...
 • Прегледайте автобиографията за правописни грешки или помолете познат да я провери.
 • Ако се изисква автобиографията ви да е написана и на английски или друг чужд език, консултирайте се с човек, който владее съответния език.
 • Проверете всичко ли сте написали, верни ли са датите.
 • Уверете се, че сте дали точна информация за връзка с вас.
 • Когато давате e-mail, по-добре това да не е служебен e-mail или личен e-mail с псевдоними като bubche@mail.com, krastavichka@mail.bg.
 • Направете няколко копия на автобиографията преди да я предадете.


Един пример...


АВТОБИОГРАФИЯ
Лични данни 
Име:Даниела Милева Петкова
Дата и място на раждане:11.01.1970 г., София
Националност:Българка
Адрес:гр. София, жк „Х. Димитър", бл.195, 6х.7
Телефон:Домашен: 47-68-69, служебен 44-77-56
E-mail:d_petkova@yahoo.com
Семейно положение:Омъжена, с едно дете
Позиция, за която кандидатствам:Счетоводител
Образование 
1988 - 1992 г.
Университет за национално и световно стопанство - диплома за завършено висше образование, магистър, специалност „Счетоводство и Контрол", квалификация „Икономист-счетоводител".
1984 - 1988 г.
Икономически техникум, София, с разширено изучаване на немски език. Квалификация: „Икономист-счетоводител с немски език"
Професионален опит 
5/2000-2003
Счетоводител в Х-консулт - фирма за счетоводни и одиторски услуги. Дейности: осъществяване на текущ контрол на счетоводните записвания, годишно приключване.
2/1994-5/2000
Завод за цветни метали „Кремиковци". Дейности: текущо осчетоводяване на сметките за kлиенти и доставчици, месечно, тримесечно, шестмесечно и годишно приклкючване.
10/1993-12/1994
Меском, София - стажант-счетоводител. Дейности: обработка на складови наличности, изготвяне и ведомости.
Умения 
Езици:
Немски - свободно писмено и говоримо. Удостоверение от техникум с разширено изучаване на немски език. Диплома за завършен курс по немски език в Institut fuer Deutshe Geistes - und Sozialwissenschaften Germanicum.
Английски - добър, писмено и говоримо. Сертификат за завършено трето ниво и бизнесанглийски в ИЧС
Компютърни умения:Счетоводна програма Ажур-L, Microsoft Windows, Internet
Шофьорска книжкаБез нарушения
ИнтересиЧужди езици, нови информационни технологии, инвестиции и капиталови пазари, спорт
ПрепоръкиПри поискване

*Други примерни модели за съставяне на автобиография можете да изтеглите от тук

За съвет...


Ако все пак не се чувствате уверени в начина, по които трябва да съставите автобиографията си, потърсете съвет от специалист. На ваше разположение са служителите от местните бюра по труда, както и консултанти в т. нар. частни трудови посредници. Това са фирми, имащи право да извършват посредническа дейност на пазара на труда - консултиране на търсещи работа, намиране на работа в България и чужбина.

Пълен списък на тези фирми можете да намерите в сайта на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg